I forma II forma (Past) III forma (Perfect) Tłumaczenie
be /bi/
beat /biit/
bear /ber/
become /byKam/
begin /byGin/
bend /bend/
bite /bajt/
bleed /bliid/
blow /bloł/
break /brejk/
bring /bryn/
build /byld/
burn /bern/
burst /berst/
buy /baj/
catch /kecz/
cast /kast/
choose /czułz/
come /kam/
cost /kost/
cut /kat/
deal /diil/
dig /dyg/
do /du/
draw /dżro/
dream /dżrim/
drink /dżrynk/
drive /dżrajw/
eat /iit/
fall /fol/
feed /fiid/
feel /fiil/
-
fight /fajt/
find /fajnd/
flee /flii/
fly /flaj/
forbid /foByd/
forget /foGet/
forgive /foGyw/
freeze /friiz/
get /get/
give /gyw/
go /geł/
grow /grol/
have /hew/
hear /hiir/
hide /hajd/
hit /hyt/
hold /hołld/
hang /hen/
hurt /hert/
keep /kiip/
kneel /niil/
-
know /noł/
lay /lej/
lead /liid/
-
learn /lern/
leave /liiw/
lend /lend/
let /let/
lie /laj/
light /lajt/
lose /luuz/
make /mejk/
mean /miin/
mistake /mysTejk/
misunderstand
meet /miit/
-
put /put/
quit /kłyt/
read /riid/
-
ride /rajd/
ring /ryn/
-
rise /rajz/
run /ran/
say /sej/
see /sii/
seek /siik/
sell /sel/
-
shine /szajn/
shoot /szjut/
send /send/
set /set/
shake /szejk/
show /szoł/
shrink /szrynk/
shut /szat/
sing /syn/
sink /synk/
sit /syt/
sleep /sliip/
speak /spiik/
spell /spell/
spend /spend/
-
-
spoil /spojl/
spread /spred/
stand /stend/
steal /stiil/
stink /stynk/
strike /strajk/
swear /słe/
sweep /słiip/
swim /słym/
take /tejk/
teach /tiicz/
-
tell /tel/
think /fynk/
throw /froł/
-
understand /anderStend/
wake /łejk/
wear /łe/
weep /łiip/
-
win /łyn/
write /rajt/

was/were /lłoz/łer/
beat /biit/
bore /bor/
became /byKejm/
began /byGen/
bent /bent/
bit /byt/
bled /bled/
blew /blu/
broke /brołk/
brought /brot/
built /bylt/
burnt /bernt/
burst /berst/
bought /bot/
caught /kot/
cast /kast/
chose /czołz/
came /kejm/
cost /kost/
cut /kat/
dealt /delt/
dug /dag/
did /dyd/
drew /dżru/
dreamt /dżremt/
drank /dżrenk/
drove /dżrołw/
ate /et/ejt/
fell /fel/
fed /fed/
felt /felt/
-
fought /fot/
found /faund/
fled /fled/
flew /flu/
forbade /foBejd/
forgot /foGot/
forgave /foGejw/
froze /frołz/
got /got/
gave /gejw/
went /łent/
grew /gru/
had /hed/
heard /herd/
hid /hyd/
hit /hyt/
held /held/
hung /han/
hurt /hert/
kept /kept/
knelt /nelt/
-
knew /njuł/
laid /lejd/
led /led/
-
learnt /lernt/
left /left/
lent /lent/
let /let/
lay /lej/
lit /lyt/
lost /lost/
made /mejd/
meant /ment/
mistook /mysTuk/
misunderstood /mysanderstud/
met /met/
-
put /put/
quit /kłyt/
read /red/
-
rode /rołd/
rang /ren/
-
rose /rołz/
ran /ren/
said /sed/
saw /so/
sought /sot/
sold /sołld/
-
shone /szon/
shot /szot/
sent /sent/
set /set/
shook /szuk/
showed /szołd/
shrank /szrenk/
shut /szat/
sang /sen/
sank /senk/
sat /set/
slept /slept/
spoke /społk/
spelt /spelt/
spent /spent/
-
-
spoilt /spojlt/
spread /spred/
stood /stuud/
stole /stołl/
stunk /stank/
struck /strak/
swore /sło/
swept /słept/
swam /słem/
took /tuk/
taught /tot/
-
told /tołld/
thought /fot/
threw /fru/
-
understood /anderStud/
woke /łołk/
wore /ło/
wept /łept/
-
won /łan/
wrote /rołt/

been /biin/
beaten /biitn/
born /born/
become /byKam/
begun /byGan/
bent /bent/
bitten /bytn/
bled /bled/
blown /blołn/
broken /brołkn/
brought /brot/
built /bylt/
burnt /bernt/
burst /berst/
bought /bot/
caught /kot/
cast /kast/
chosen /czołzn/
come /kam/
cost /kost/
cut /kat/
dealt /delt/
dug /dag/
done /dan/
drawn /dżron/
dreamt /dżremt/
drunk /dżrank/
driven /dżrywn/
eaten /iitn/
fallen /folen/
fed /fed/
felt /felt/
-
fought /fot/
found /faund/
fled /fled/
flown /flołn/
forbidden /foBydn/
forgotten /foGotn/
forgiven /foGywn/
frozen /frołzn/
got /got/
given /gywn/
gone /gon/
grown /grołn/
had /hed/
heard /herd/
hidden /hydn/
hit /hyt/
held /held/
hung /han/
hurt /hert/
kept /kept/
knelt /nelt/
-
known /nołn/
laid /lejd/
led /led/
-
learnt /lernt/
left /left/
lent /lent/
let /let/
lain /lejn/
lit /lyt/
lost /lost/
made /mejd/
meant /ment/
mistaken /mysTejkn/
misunderstood
met /met/
-
put /put/
quit /kłyt/
read /red/
-
ridden /rydn/
rung /ran/
-
risen /ryzn/
run /ran/
said /sed/
seen /siin/
sought /sot/
sold /sołld/
-
shone /szon/
shot /szot/
sent /sent/
set /set/
shaken /szejkn/
shown /szołn/
shrunk /szrank/
shut /szat/
sung /san/
sunk /sank/
sat /set/
slept /slept/
spoken /społkn/
spelt /spelt/
spent /spent/
-
-
spoilt /spojlt/
spread /spred/
stood /stuud/
stolen /stołlen/
stunk /stank/
struck /strak/
sworn /słon/
swept /słept/
swum /słam/
taken /tejken/
taught /tot/
-
told /tołld/
thought /fot/
thrown /frołn/
-
understood /anderStud/
woken /łołkn/
worn /łon/
wept /łept/
-
won /łan/
written /rytn/

być
po/bić
znosić, urodzić
stać się
zacząć
zginać
gryźć
krwawić
dmuchać
łamać
przynosić
budować
s/płonąć
wybuchnąć
kupować
łapać
rzucać
wybierać
przychodzić
kosztować
ciąć
zajmować się
kopać
robić
rysować
śnić, marzyć
pić
jechać prowadzić
jeść
upadać spadać
karmić
czuć
-
walczyć
znaleźć
uciekać
lecieć
zakazać, zabronić
zapominać
wybaczać
zamarznąć
dostać
dawać
iść
rosnąć, hodować
mieć
slyszeć
ukrywać
uderzać
trzymać
powiesić
ranić
trzymać
klęczeć
-
wiedzieć znać
kłaść
prowadzić
-
uczyć się
opuszczać
pożyczać komuś
pozwalać
leżeć
świecić
gubić
produkować, robić
znaczyć, mieć na mysli
pomylić się
źle zrozumieć
spotykać
-
położyć
rezygnować
czytać
-
jeździć (na rowerze)
dzwonić
-
podnieść
biec
mówić
widzieć
szukać
sprzedawać
-
świecić,błyszczeć
strzelać
wysyłać
ustawiać
trząść
pokazywać
kurczyć się
zamknąć
śpiewać
za/topić
siedzieć
spać
rozmawiać
literować, sylabizować
wydawać spędzać
-
-
ze/psuć
rozpościerać
stać
kraść
cuchnąć
uderzać, strajkować
przysięgać, kląć
zamiatać
pływać
brać
uczyć kogoś
-
powiedzieć komuś
mysleć
wrzucać
-
rozumieć
o/budzić
nosić ubierać
płakać
-
wygrywać
pisać