Kryteria oceniania historyjek pod względem poprawności gramatycznej:

Objaśnienie oznaczeń cyfrowo-literowych w nawiasie na końcu każdego zdania:

Pierwsza cyfra ( litera): Czas gramatyczny zdania:

1.Past Simple
2.Present Simple
3.Future Simple
4.Past Continuous
5.Present Continuous
6.Future Continuous
7.Past Perfect
8.Present Perfect
9.Future Perfect
A.Past Perfect Continous
B.Present Perfect Continuous
C.Future Perfect Continuous

Druga cyfra: Rodzaj zdania.

1.Zdanie twierdzące
2.Zdania przeczące
3.Zdanie pytające proste
4.Zdanie pytające szczegółowe
5.Zdanie pytające o podmiot
6.Zdanie pytające zaprzeczone
7.Mowa zależna
8.Strona bierna
9.Pierwszy okres warunkowy
A.Drugi okres warunkowy
B.Trzeci okres warunkowy
C.Wyrażenia z "wish"

 

Jeżeli to oznaczenie się nie zgadza dla danego zdanie to nie może ono być zaliczone.

Zdanie może być jedynie zaliczone lub niezaliczone. Nie ma zaliczenia częściowego.


Zdanie nie zostaje zaliczone jeżeli:


Uczeń popełnił znaczące błędy gramatyczne takie jak:
-brak szyku pytającego w pytaniach
-niedobranie formy czasownika do osoby
-pominięcie lub pomylenie znaczącego słowa w zdaniu.
-całkowity brak przedimków.
-pomijanie przyimków jak - on Monady, At ten o’clock.
-nieumiejętność wyrażenia dopełniacza saksońskiego.

Po ocenieniu poprawności każdego zdania obliczamy procentowy udział zdań poprawnych
(np. 14 poprawnych na 20 oznacza dokładnie 70 procent
zaokrąglamy do pełnej dziesiątki (zgodnie z zasadami matematycznymi)
i na skali oceny zaznaczamy np. 9 dla 90 procent albo 7 dla 70 procent.