login:
hasło:
     
             
 
           
         
 
Spis wszystkich fiszek gramatycznych
     
         
         
  89. Tabela zbiorcza wszystkich czasów .      
         
 
Czasy gramatyczne podstawowe
     
         
  1. Czas Past Simple (Przeszły Prosty) .
She went to school yesterday.
Where did she go?
     
  2. Czas Present Simple (Teraźniejszy Prosty) . She goes to school every day.
Where does she go every day?
     
  3. Czas Future Simple (Przyszły Prosty) . She will go to school tomorrow.
Where will she go tomorrow?
     
  5. Czas Present Continuous (Teraźniejszy Ciągły) . She is going to school now.
Where is she going now?
     
  8. Czas Present Perfect (Teraźniejszy Perfect) . She has gone to school. (nie ma jej)
Where has she gone?
     
         
         
 
Inne podstawowe informacje gramatyczne
     
  40. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.      
  41. Zwrot - would (would like).      
  42. Tryb rozkazujący.      
         
         
  50. Czasowniki nieregularne uporządkowane .      
  51. Pierwsza forma czasownika .      
  52. Druga i Trzecia forma czasownika .      
  55. Osoby .      
  56. Odmiana czasownika be (być) przez osoby w czasach teraźniejszych.      
  57. Odmiana czasownika have (mieć) przez osoby w czasach teraźniejszych.      
  58. Odmiana czasownika be (być) przez osoby w czasach przeszłych.      
  59. Odmiana czasownika have (mieć) przez osoby w czasach przeszłych.      
  60. Czasowniki modalne ( specjalne, dziwne).      
  61. Czasowniki modalne ( inne cechy).      
  62. Pytania pośrednie.      
  65. Zaimki osobowe.      
  66. Zwroty -there is, -there are.      
  67. Zwrot -be going to.      
  68. Dopełniacz rzeczownika.      
  69. Stopniowanie przymiotników.      
  70. Zamiana przymiotnika na przysłówek.      
  71. Zwroty typu: I want you to....      
  72. Zwroty typu: I have my room painted.      
  73. Mowa zależna w czasie Present Simple.      
  74. Mowa zależna w czasie Past Simple.      
  75. Mowa zależna w czasie Future Simple.      
  76. Mowa zależna w czasie Present Continuous.      
         
         
 
Zaawansowane zagadnienia gramatyczne.
     
         
 
Czasy gramatyczne zaawansowane
     
         
  4. Czas Past Continuous (Przeszły Ciągły). She was going to school yesterday (przez czas dłuższy).
Where was she going yesterday?
     
  6. Czas Future Continuous (Przyszły Ciągły) . She will be going to school tomorrow (przez czas dłuższy).
Where will she be going tomorrow?
     
  7. Czas Past Perfect (Przeszły Perfect) . She had gone to school ( i dlatego jej nie było potem).
Where had she gone?
     
  9. Czas Future Perfect (Przyszły Perfect) . She will have gone to school ( i jej nie będzie).
Where will she have gone?
     
  10. Czas Past Perfect Continuous (Przeszły Perfect Ciągły) . She had been going to school (długo i była zmęczona potem).
Where had she been going?
     
  11. Czas Present Perfect Continuous (Teraźniejszy Perfect Ciągły) . She has been going to school ( długo i jest zmęczona teraz).
Where has she been going?
     
  12. Czas Future Perfect Continuous (Przyszły Perfect Ciągły) . She will have been going to school (długo i będzie zmęczona).
Where will she have been going?
     
         
 
Inne zagadnienia zaawansowane
     
         
  90. Strona bierna. (zwykłe i modalne).      
  91. Przykłady budowania zdań w Stronie biernej w różnych czasach.      
  92. Następstwo czasów - mowa zależna w zdaniach twierdzących.      
  93. Następstwo czasów - mowa zależna w rozkazach.      
  94. Następstwo czasów - mowa zależna w zdaniach pytających.      
  95. Okresy warunkowe (0, I, II, III).      
  96. Zdania z "wish" lub "if only".      
  97. Inwersja stylistyczna.